Home Forums Forum 1 Wypowiedzenie Reply To: Wypowiedzenie

#2572

Zgodnie ze znowelizowanym art. 30 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.):

1. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony;
2. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;
3. W oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia,

powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Zmiana ta nastąpiła na korzyść pracowników. Mimo iż każda ze stron stosunku pracy (czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca) może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, to obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia spoczywa wyłącznie na pracodawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownik rozwiązuje umowę z pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia (natychmiastowo) – wówczas pracownik musi podać przyczynę.

Warto podkreślić, że pracodawca nie może argumentować, iż przyczyna rozwiązania umowy była pracownikowi doskonale znana, dlatego nie została podana. Pracodawca ma obowiązek bezwzględnie wskazać przyczynę na piśmie.