Home Forums Forum 1 jakie minimalne wynagrodzenie? Reply To: jakie minimalne wynagrodzenie?

#2564

W skład minimalnego wynagrodzenia wchodzi:

1. Wynagrodzenie zasadnicze: Może być określane w stawce miesięcznej, godzinowej, akordowej lub jako wynagrodzenie prowizyjne.
2. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: W tym dodatki za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy, itd.
3. Nagrody i premie: Zgodne z regulaminem, ale tylko wypłacane jako element wynagrodzenia, a nie wyróżnienia.
4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
5. Dodatek wyrównawczy: Wypłacany w przypadku obniżenia płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika nie wlicza się:

1. Nagrody jubileuszowej.
2. Odprawy wypłacanej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
3. Wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych.
4. Dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
5. Ekwiwalentów, np. za pranie odzieży.
6. Świadczeń urlopowych oraz świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeśli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.