Home Forums Forum 1 regulamin wynagradzania Reply To: regulamin wynagradzania

#2563

Zgodnie z definicją wynikającą z art. 104 Kodeksu pracy (dalej: kp.), regulamin pracy jest to akt wewnątrzzakładowy określający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

W art. 104 § 1 kp. przewidziany został obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wprowadzenie regulaminu pracy jest dobrowolne dla pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników – art. 104 § 2 kp. W przypadku jednak pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, na wniosek zakładowej organizacji związkowej pracodawca ma obowiązek wprowadzić w zakładzie regulamin pracy – art. 104 § 3 kp. Ustawodawca we wszystkich powyższych przypadkach przewidział jednak zastrzeżenie, zgodnie z którym pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu, jeżeli w zakresie odpowiadającym jego treści obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Jednocześnie przy ustalaniu liczby zatrudnionych pracowników uwzględnia się wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy, niezależnie od wymiaru czasu pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy czy rodzaju wykonywanej pracy. Bez znaczenia jest również rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej.

Stąd też w każdym przypadku, gdy pracodawca zatrudnia przejściowo, choćby na krótki okres czasu, co najmniej 50 pracowników, po jego stronie powstaje obowiązek wydania regulaminu pracy. W sytuacji, gdy zatrudnienie zmniejszy się poniżej 50 pracowników, regulamin pracy obowiązuje nadal. Zwrócić uwagę należy, że zarówno we wskazanym powyżej art. 104 § 3 kp., jak i art. 1042 kp. aktywna rola w procesie uzgadniania regulaminu przewidziana jest jedynie dla działającej w zakładzie pracy zakładowej organizacji związkowej.