Home Forums Forum 1 Praca w porze nocnej Reply To: Praca w porze nocnej

#2559

Zgodnie z art. 178 § 2 Kodeksu pracy, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać:

– w godzinach nadliczbowych,
– w porze nocnej,
– w systemie przerywanego czasu pracy,
– delegować poza stałe miejsce pracy.

Do 26 kwietnia 2023 r. uprawnienie to przysługiwało pracownikom wychowującym dzieci do 4. roku życia. W wyniku wdrożenia Dyrektyw UE, uprawnienie to zostało rozszerzone.

Nadal jednak z powyższego uprawnienia może korzystać tylko jeden rodzic lub opiekun (art. 1891 Kodeksu pracy). Oznacza to, że jeśli pracownik zadeklarował, iż chce skorzystać z tego uprawnienia, drugi rodzic (opiekun) nie ma już takiej możliwości. W konsekwencji, drugi rodzic (opiekun) nie może odmówić pracy w nadgodzinach, w porze nocnej ani wyjazdu w delegację.